fbpx

Sihtasutusele

Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Eestis registreeritud SAd on raamatupidamise seaduse järgi raamatupidamiskohuslased. Aruannete koostamise, kinnitamise ja auditeerimise protseduure reguleerivad lisaks raamatupidamise seadusele ka sihtasutuste seadus ning muud vastavat tegevusala reguleerivad õigusaktid. Sihtasutustele on kohustuslik audiitorkontroll.

Kõik Eestis kehtivad ja sihtasutuse tegevusega kaasnevad maksud tuleb deklareerida ja maksta, ravikindlustus kehtib üldistel alustel. Enamikes sihtasutuse raamatupidamise arvestusvaldkondades lähtuvad sihtasutused samasugustest arvestuspõhimõtetest nagu äriühingud, kuid on olemas arvestuspõhimõtted spetsiifilistes valdkondades.

Kas vajad abi sihtfinantseerimiste, saadud -ja jagatavate annetuste kajastaminisega raamatupidamises? Soovid ehk teada, kuidas toimub toetuste vahendamine jne.

Raamatupidamise korraldamine on tehtud kohustuseks ühingu juhatusele. Juhatus peab korraldama raamatupidamist nii, et on tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine ühingu finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest. Juhatus võib raamatupidamise korraldamise teenusena sisse osta.

Share This