FMJ OÜ veebilehe ja pakutavate teenuste kasutajate andmete töötlemisest.

Käesolevad andmete töötlemise põhimõtted kehtivad www.fmj.ee veebilehe kasutajatele ning veebilehel kirjeldatud teenuste kasutajatele.

FMJ OÜ töötleb isikuandmeid vastavalt  EV Raamatupidamise seaduses sätestud nõuetele. Edastame Teiega seotud andmed kolmandatele osapooltele vaid seaduses sätestatud juhtudel.


Andmete kogumine
FMJ OÜ kogub isikute kontaktandmeid  meie poolt pakutavate teenuse osas päringute tegemisel, teenuste broneerimisel ja teenuste kasutamisel. Teeme seda veebilehe kaudu,  e-posti vahendusel, telefoni kaudu, tellimuse haldamisega seotud programmides ning teenuse osutamiseks vajalikel pabervormidel.


Andmete kasutamine
Kasutame saadud andmeid teenusest huvitatud isikutega kontakeerumiseks, teenuse osutamiseks kehtivates õigusaktides sätestatud korras, teenuse arendamiseks, raamatupidamisaruandluse korraldamiseks ning turundusinfo isikustatud ja mitteisikustatud edastamiseks. Lisaks ülaltoodule kasutame isikutega suhtluse ning teenuse osutamise käigus kogutud teavet statistilistel eesmärkidel.


Andmete säilitamine
FMJ OÜ säilitab isikute kohta kogutud andmeid andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseni, kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuete aegumiseni või õigusaktidest tulenevate dokumentide säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksu- ja raamatupidamise seadusele kuni 7 aastat). Andmete töötlemisel kasutame vajalikke turvameetmeid selleks, et andmeid saaksid käidelda vaid selleks volitatud isikud.


Veebilehe kasutajate andmed
FMJ OÜl kasutab oma veebilehel kasutajate käitumise jälgimiseks analüütika tarkvara. Saadud kasutajate andmed ei ole isikustatud ning me käitleme neid Google LLC platvormide kaudu. Nende andmete säilitamine toimub vastavalt Googler LLC privaatsustingimustele.

Lisaks sellele kogume andmeid Facebook INC tarkvara abil, mille käigus saadud teavet kasutame turunduslikel eesmärkidel.

Kasutajate paremaks teenindamiseks sisaldab FMJ OÜ koduleht küpsiseid ehk cookie’sid. Cookie on tekstifail, mis salvestatakse kasutaja arvutisse meie veebilehe külastamisel. Kui olete meie veebilehte varem külastanud, siis loetakse sellest failist teie varasemaid kasutamise andmeid. Küpsised annavad meile võimaluse parandada meie veebilehe kasutusmugavust ning sisu. Asudes kasutama meie veebilehte, nõustute ka isikuandmete töötlemisega tehes selle kohta vastava märke lahtrisse “Olen nõus isikuandmete töötlemisega”


Kasutaja õigused seoses meie poolt kogutud andmetega
Kasutajal on õigus saada enda kohta teavet kogutud isikustatud andmete kasutamise kohta vastavalt  kehtivates õigusaktides sätestatud korrale. Kasutajal on alati õigus nõustuda või siis keelata oma isikuandmete kasutamine turunduslikel eesmärkidel.  Kasutajal on igal ajahetkel õigus loobuda isikustatud turunduslike teadete saamisest. Sellekohane juhend lisatakse igale edastatavale teatele.

Kõikide isikuandmeid puudutavate küsimuste korral palume pöörduda FMJ OÜ poole e-posti teel johvi@fmj.ee

FMJ OÜ jätab endale õiguse käesolevaid andmete töötlemise põhimõtteid muuta ilma etteteatamiseta, mille kohta on avaldatud vastav info käesoleval veebilehel.