Kujundame oma teenuse koos teiega.

 

Oleme vabad raamatupidamisprogrammi valikul – kasutame väga suures osas Merit Tarkvara raamatupidamisprogrammi, aga teeme ikkagi valiku kliendiga koos ja kliendist lähtuvalt. Sellepärast on meil kasutusel ka Standard Books, ERP, PMen, Eeva, Navision, IVCT ja Directo programmid. On kliente, kes teevad ise oma raamatupidamist SimplBooksi või SmartAccountsi programmis ja aegajalt lasevad meil oma raamatupidamise üle vaadata ja aastaaruande koostada. Üldjuhul on programmiga seotud kulud meie büroo kanda.

Me pigem eelistame, et müügiarvete koostamise teostate te ise, hea meelega anname teile selleks tasuta kasutada meie raamatupidamisprogrammi müügimooduli. Samas saame aru, et kõigil pole aega ja võimalust arvete koostamisega tegeleda, sellepärast on kliente, kelle eest teeme selle ise ära ja saadame ka teie klientidele arve välja.

Ostuarvete edastamine toimub enamasti kas Costpocketi vahendusel, e-arvetena või saadate e-mailile või toote ise või tuleme järele. Kõik variandid töötavad hästi ja neid võib kasutada ka läbisegi!

Töötasu arvestuse puhul lepime kokku, kuidas edastate andmeid. Ka siin pole midagi keerulist. Suuremate firmade puhul oleme saanud kasutusele võtta CompuAccess tööajaarvestusetabeleid koos Directo palgaarvestuseprogrammiga. Seda siis kui klient vajab erinevaid aruandeid, lisaks mingit arvepidamist näiteks tervisetõendite, koolituste vms osas. Teiste firmade puhul, kellel erivajadused puuduvad, kasutame palgaarvestuseks Merit Palk programmi.

Töö- ja personaliarvestuses oleme kokku puutunud väga paljude erinevate olukordadega ja oskame klienti nõustada ka eriolukordade puhul. Vajadusel aitame klientidel taotleda välismaalastest töötajatele lühiajalise töötamise lubasid, koostame lisaaruandeid jne.

Kirjutame ka projekte ja aitame taotleda toetusi.

Teeme tihedat koostööd audiitorite ja juristidega.

Kui Sul on olemas hea idee ja ressursid ning vaim on valmis oma ettevõtlusega alustamiseks, siis aitame Sind firma asutamisel. Väga mugav moodus on firma asutada internetis. Kodulehelt www.rik.ee  leiate põhjaliku demo ja juhendi. Arusaadav on, et Sa ei asuta ettevõtet iga päev. Seega võib tekkida küsimusi ja vajad abi. Saame Sind firma asutamisel aidata!

  • ettevõtte asutamine
  • raamatupidamise sisseseadmine
  • finantsprognooside koostamine
  • lepingute koostamine
Koos ettevõtte juhiga leiame iga ettevõtte jaoks sobiva raamatupidamise koostöövormi.
 
Võimalikud on väga erinevad variandid:
 1. Raamatupidamise täisteenus – teeme kogu teie raamatupidamise, koostame deklaratsioonid, aruanded, töötasu arvestuse ja kõik muu vajaliku. Aitame ka lepingute koostamisel, anname finantsalast nõu ja korraldame asjaajamise.
2. Pearaamatupidaja tugi – teie sisestate oma raamatupidamisdokumendid programmi, meie kontrollime ja nõustame
3. Osaline raamatupidamisteenus vastavalt teie vajadusele – teeme teile vajaliku töölõigu, näiteks koostame aastaaruanded, deklaratsioonid, teostame töötasu arvestuse vms. Ka varasemate perioodide korrastamine ja kontroll.
4. Või teeme teile veel eraldi raamatupidamisteenuse, oleme paindlikud ja kliendikesksed!

Korteriühistu (KÜ) on korteriomandiseaduses sätestatud kui korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine (KÜS §2 lg1).

Korteriühistu tegevus on reguleeritud korteriühistuseadusega, õigusliku regulatsiooni üldpõhimõtted on sätestatud mittetulundusühingute seaduses. Kui teatud asjaolu ei ole reguleeritud korteriühistuseadusega, võetakse aluseks mittetulundusühingute seadus ja vastupidi.

Korteriühistute tegevuse põhieesmärkidest lähtuvalt tuleb teada erisusi raamatupidamise korraldamisel.

Meie poolt pakutav teenus sisaldab:
• arveldus üürnike ja rentnikega
• tasumisele kuuluvate maksete ettevalmistamine
• haldamise ja hooldamisega seotud tulude ja kulude arvestus
• üüriarvete koostamine
• arvete edastamine majaelanikele kokkulepitud viisil
• võlgnike üle arvestuse pidamine
• aruandlus Maksuametile ja Statistikaametile
• korteriühistu raamatupidamine
• korteriühistu majandusaasta aruande koostamine ja esitamine Ettevõtjaportaalis E-äriregistrile.

Mittetulundusühingud (lühend MTÜ) tegutsevad Eestis väga erinevatel tegevusaladel. Näiteks sotsiaalhoolduse, heategevuse, spordi, kultuuri, hariduse jms. aladel. Tuntud on ka poliitilised erakonnad, usulised ühendused jne.

Eestis registreeritud MTÜd on Raamatupidamise seaduse järgi raamatupidamiskohuslased. MTÜ raamatupidamise korraldamine on tehtud kohustuseks ühingu juhatusele. MTÜ raamatupidamine peab olema korraldatud nii, et on tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine ühingu finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest.

MTÜ raamatupidamine:

–        vajalik on dokumenteerida kõik majandustehingud,
–        majandustehingud tuleb kirjendada raamatupidamisregistrites,
–        koostada ja esitada aruandeid,
–        säilitada raamatupidamise dokumendid.

MTÜ raamatupidamise korraldamiseks on võimalus raamatupidamine sisse osta. Meie raamatupidaja omab vajalikke teadmisi ja kogemusi, annab Teile nõu ja on meeldivaks kaaslaseks.

Tule ja räägi, millega Teie MTÜ tegeleb ja millised on ühingu põhilised majandustehingud. Arutame koos:

–        kas Teil on tulude ja kulude arvestust projektidele;
–        mis seisus on arveldused tarnijatega, liikmetega, ostjatega;
–        palgaarvestusest;
–        kassatehingute arvestusest;
–        milline on seadusega ettenähtud maksude arvestus;
–        kas on avansilisi makseid;
–        ja üleüldse milline näeb välja korrektne algdokument.

Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Eestis registreeritud SAd on raamatupidamise seaduse järgi raamatupidamiskohuslased. Aruannete koostamise, kinnitamise ja auditeerimise protseduure reguleerivad lisaks raamatupidamise seadusele ka sihtasutuste seadus ning muud vastavat tegevusala reguleerivad õigusaktid. Sihtasutustele on kohustuslik audiitorkontroll.

Kõik Eestis kehtivad ja sihtasutuse tegevusega kaasnevad maksud tuleb deklareerida ja maksta, ravikindlustus kehtib üldistel alustel. Enamikes sihtasutuse raamatupidamise arvestusvaldkondades lähtuvad sihtasutused samasugustest arvestuspõhimõtetest nagu äriühingud, kuid on olemas arvestuspõhimõtted spetsiifilistes valdkondades.

Kas vajad abi sihtfinantseerimiste, saadud -ja jagatavate annetuste kajastaminisega raamatupidamises? Soovid ehk teada, kuidas toimub toetuste vahendamine jne.

Raamatupidamise korraldamine on tehtud kohustuseks ühingu juhatusele. Juhatus peab korraldama raamatupidamist nii, et on tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine ühingu finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest. Juhatus võib raamatupidamise korraldamise teenusena sisse osta.

Põllumajandusettevõtte raamatupidamise eripära on tingitud eeskätt tootmistegevuse otsesest seotusest bioloogiliste protsessidega, kuid paljuski ka nende ettevõtete õiguslikust vormist (osaühing, aktsiaselts, FIE). Kuivõrd paljud Eestis põllumajanduses tegevad isikud pakuvad oma tooteid ja teenuseid just füüsilisest isikust ettevõtjatena.

Põllumajandussaadusteks on üldjuhul bioloogilised organismid (bioloogilised varad), mis jagunevad bioloogiliseks käibevaraks ja bioloogiliseks põhivaraks. Bioloogiliste varade ümberarvutamist rahalisse vääringusse ning nende kajastamist raamatupidamises reguleerib RTJ7.

Jälgi meie tegemisi sotsiaalmeedias