Audiitorkontrolli ja ülevaatuse kohustus

Kelle aastaaruanded kuuluvad audiitorkontrolli või ülevaatuse kohustuse alla?

Vastavalt Audiitortegevuse seaduse § 91’le ja § 92’le (kehtiv redaktsioon alates 18.01.2016.a) on raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi:

TingimusedAuditÜlevaatus
müügitulu või tulu4 000 000 eurot1 600 000 eurot
varad bilansipäeva seisuga kokku2 000 000 eurot800 000 eurot
keskmine töötajate arv60 inimest24 inimest

Audit või ülevaatus on ka kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:

TingimusedAuditÜlevaatus
müügitulu või tulu12 000 000 eurot4 800 000 eurot
varad bilansipäeva seisuga kokku6 000 000 eurot2 400 000 eurot
keskmine töötajate arv180 inimest72 inimest

Raamatupidamise aastaaruande audit on samuti kohustuslik (§ 91(3)):

  • igale aktsiaseltsile,
  • riigiraamatupidamiskohustuslasele,
  • kohaliku omavalitsuse üksusele,
  • avalik-õiguslikule juriidilisele isikule,
  • sihtasutusele ja
  • riigieelarvest eraldist saavale erakonnale,
  • äriühingule, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses.

Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik sihtasutusele, mille asutajaks on riik, avalik-õiguslik juriidiline isik, kohalik omavalitsus, erakond või äriühing, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses, samuti testamendi alusel asutatud sihtasutusele või sihtasutusele, mille audiitorkontrolli kohustus tuleneb põhikirjast või nõukogu otsusest (§ 91 (4)).

Ülevaatus on kohustuslik sellistele sihtasutusele, mille raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi (§ 92 (2¹)):

TingimusedÜlevaatus
müügitulu või tulu15 000 eurot
varad bilansipäeva seisuga kokku15 000 eurot

Kohustusliku ülevaatuse võib asendada auditiga (§ 92 (3)).

*Eelolevad määrad kehtivad aruandeperioodide kohta, mis algasid 1.jaanuaril 2016 või hiljem algavatele majandusaastatele.

Auditi korraldamine

Ettevõtte üldkoosolek nimetab audiitori(d), määrab audiitorite arvu, tasustamise korra ning volituste tähtaja. Audiitori nimetamiseks on temalt vaja küsida kirjalikku nõusolekut. Enne auditi läbiviimist tuleb audiitoriga sõlmida leping.

Osapoolte vastutus – Audiitor on kohustatud hoidma saladuses auditeerimise käigus teatavaks saanud andmeid ja ta vastutab oma kutsetegevusest tuleneva kohustuse rikkumisega tekitatud kahju eest. Samas ei vabasta allkirjastatud audit ettevõtet ja selle juhatust vastutusest raamatupidamisaruande sisu eest.

Kui auditeerimine on ettevõttes läbi viidud ja audiitor on vormistanud kirjaliku allkirjastatud hinnangu, tuleb see lisada majandusaasta aruandele.

Audiitorkontroll