fbpx

Iga deebeti juurde, leidub oma õige kreedit!

  • Oleme täpsed, põhjalikud ja järjepidevad.
  • Selgitame ja anname nõu, kui raamatupidamine on keeruline. 
  • Hoolitseme selle eest, et raamatupidamine oleks teie jaoks hästi ja mugavalt korraldatud ning midagi ei jääks märkamata – raamatupidamine on õigel ajal korras. 

Kaie Moisa, FMJ OÜ tegevjuht

RAAMATUPIDAMISTEENUSED

Pakume raamatupidamisteenuseid äriühingutele, avalikule sektorile, MTÜ-dele, sihtasutustele, põllumajandusettevõtetele ja korteriühistutele.

VARASEMA RAAMATUPIDAMISE KORRASTAMINE

Kui ettevõtte juhid on 24h tegelenud sellega, et ettevõte toimima saada ja raamatupidamise jaoks aega ei ole jäänud, aitame ettevõtte raamatupidamise korda seada. 

PALGA- JA PERSONALIARVESTUS, TÖÖÕIGUSALANE NÕUSTAMINE

Aitame teil oma töötajate paberimajanduse korras hoida, anname nõu tööõiguses, aitame lepinguid sõlmida, vajadusel kaasame oma juristi, suhtleme haigekassaga, sotsiaalkindlustusameti, maksuameti, töötukassa jne. Registreerime töötajad töötajate registris. Peame arvestust puhkuste ja haiguspäevade üle.

LEPINGUTE KOOSTAMINE

Teeme tihedat koostööd juristiga, kes aitab teid kõigis lepingulistes küsimustes.

 

FINANTSKONSULTATISOON JA MAKSUNÕUSTAMINE

Aitame teil mõista teie finantsaruandeid, mõtleme, kaasa, analüüsime, prognoosime. Anname nõu maksualase käitumise kohta, teame maksukohustusi, -õigusi ja vabastusi.

PROJEKTIDE TAOTLUS JA ARUANDLUS

Aitame koostada rahataotlusprojekte ja -taotlusi erinevatele asutustele nagu näiteks PRIA, EAS, Töötukassa, ministeeriumide allasutused ja hiljem ka rahakasutuse kohta aruandlust koostada ja esitada.

rahulolevat klienti

aastat kogemusi

väga head oma valdkonna spetsialisti

Kujundame oma teenuse koos teiega

Oleme vabad raamatupidamisprogrammi valikul – kasutame väga suures osas Merit Tarkvara raamatupidamisprogrammi, aga teeme ikkagi valiku kliendiga koos ja kliendist lähtuvalt. Sellepärast on meil kasutusel ka Standard Books, ERP, PMen, Eeva, Navision, IVCT ja Directo programmid. On kliente, kes teevad ise oma raamatupidamist SimplBooksi või SmartAccountsi programmis ja aegajalt lasevad meil oma raamatupidamise üle vaadata ja aastaaruande koostada. Üldjuhul on programmiga seotud kulud meie büroo kanda. Loe edasi…

 

Konsultatsioon

Lepingulistele klientidele on raamatupidaja konsultatsioon tasuta. Tasu lisandub, kui  peame vajalikuks kaasata juurde täiendavaid spetsialiste või raamatupidaja töö kujuneb ajamahukaks. Kuid siis juba lepime selles kindlasti eelnevalt kokku. Meie raamatupidajatelt käivad nõu usinalt küsimas ka mittelepingulised kliendid.

Standard Books

Alustavale ettevõtjale

Kui Sul on olemas hea idee ja ressursid ning vaim on valmis oma ettevõtlusega alustamiseks, siis aitame Sind firma asutamisel. 

Väga mugav moodus on firma asutada internetis. Kodulehelt www.rik.ee  leiate põhjaliku demo ja juhendi. Arusaadav on, et Sa ei asuta ettevõtet iga päev. Seega võib tekkida küsimusi ja vajad abi. Saame Sind firma asutamisel aidata!

  • ettevõtte asutamine
  • raamatupidamise sisseseadmine
  • finantsprognooside koostamine
  • lepingute koostamine

Äriühingule

Äriühingu raamatupidamine
Koos ettevõtte juhiga leiame iga ettevõtte jaoks sobiva raamatupidamise koostöövormi.
Võimalikud on väga erinevad variandid:
 1. Raamatupidamise täisteenus – teeme kogu teie raamatupidamise, koostame deklaratsioonid, aruanded, töötasu arvestuse ja kõik muu vajaliku. Aitame ka lepingute koostamisel, anname finantsalast nõu ja korraldame asjaajamise.
2. Pearaamatupidaja tugi – teie sisestate oma raamatupidamisdokumendid programmi, meie kontrollime ja nõustame
3. Osaline raamatupidamisteenus vastavalt teie vajadusele – teeme teile vajaliku töölõigu, näiteks koostame aastaaruanded, deklaratsioonid, teostame töötasu arvestuse vms. Ka varasemate perioodide korrastamine ja kontroll.
4. Või teeme teile veel eraldi raamatupidamisteenuse, oleme paindlikud ja kliendikesksed!

Korteriühistule

Korteriühistu (KÜ) on korteriomandiseaduses sätestatud kui korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine (KÜS §2 lg1).

Korteriühistu tegevus on reguleeritud korteriühistuseadusega, õigusliku regulatsiooni üldpõhimõtted on sätestatud mittetulundusühingute seaduses. Kui teatud asjaolu ei ole reguleeritud korteriühistuseadusega, võetakse aluseks mittetulundusühingute seadus ja vastupidi.

Korteriühistute tegevuse põhieesmärkidest lähtuvalt tuleb teada erisusi raamatupidamise korraldamisel.

Meie poolt pakutav teenus sisaldab:
• arveldus üürnike ja rentnikega
• tasumisele kuuluvate maksete ettevalmistamine
• haldamise ja hooldamisega seotud tulude ja kulude arvestus
• üüriarvete koostamine
• arvete edastamine majaelanikele kokkulepitud viisil
• võlgnike üle arvestuse pidamine
• aruandlus Maksuametile ja Statistikaametile
• korteriühistu raamatupidamine
• korteriühistu majandusaasta aruande koostamine ja esitamine Ettevõtjaportaalis E-äriregistrile.

 

Põllumajandus-ettevõttele

Põllumajandusettevõtte raamatupidamise eripära on tingitud eeskätt tootmistegevuse otsesest seotusest bioloogiliste protsessidega, kuid paljuski ka nende ettevõtete õiguslikust vormist (osaühing, aktsiaselts, FIE). Kuivõrd paljud Eestis põllumajanduses tegevad isikud pakuvad oma tooteid ja teenuseid just füüsilisest isikust ettevõtjatena.

Põllumajandussaadusteks on üldjuhul bioloogilised organismid (bioloogilised varad), mis jagunevad bioloogiliseks käibevaraks ja bioloogiliseks põhivaraks. Bioloogiliste varade ümberarvutamist rahalisse vääringusse ning nende kajastamist raamatupidamises reguleerib RTJ7.

MTÜ-le

Mittetulundusühingud (lühend MTÜ) tegutsevad Eestis väga erinevatel tegevusaladel. Näiteks sotsiaalhoolduse, heategevuse, spordi, kultuuri, hariduse jms. aladel. Tuntud on ka poliitilised erakonnad, usulised ühendused jne.

Eestis registreeritud MTÜd on Raamatupidamise seaduse järgi raamatupidamiskohuslased. MTÜ raamatupidamise korraldamine on tehtud kohustuseks ühingu juhatusele. MTÜ raamatupidamine peab olema korraldatud nii, et on tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine ühingu finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest.

MTÜ raamatupidamine:

–        vajalik on dokumenteerida kõik majandustehingud,
–        majandustehingud tuleb kirjendada raamatupidamisregistrites,
–        koostada ja esitada aruandeid,
–        säilitada raamatupidamise dokumendid.

MTÜ raamatupidamise korraldamiseks on võimalus raamatupidamine sisse osta. Meie raamatupidaja omab vajalikke teadmisi ja kogemusi, annab Teile nõu ja on meeldivaks kaaslaseks.

Tule ja räägi, millega Teie MTÜ tegeleb ja millised on ühingu põhilised majandustehingud. Arutame koos:

–        kas Teil on tulude ja kulude arvestust projektidele;
–        mis seisus on arveldused tarnijatega, liikmetega, ostjatega;
–        palgaarvestusest;
–        kassatehingute arvestusest;
–        milline on seadusega ettenähtud maksude arvestus;
–        kas on avansilisi makseid;
–        ja üleüldse milline näeb välja korrektne algdokument.

 

Sihtasutusele

Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Eestis registreeritud SAd on raamatupidamise seaduse järgi raamatupidamiskohuslased. Aruannete koostamise, kinnitamise ja auditeerimise protseduure reguleerivad lisaks raamatupidamise seadusele ka sihtasutuste seadus ning muud vastavat tegevusala reguleerivad õigusaktid. Sihtasutustele on kohustuslik audiitorkontroll.

Kõik Eestis kehtivad ja sihtasutuse tegevusega kaasnevad maksud tuleb deklareerida ja maksta, ravikindlustus kehtib üldistel alustel. Enamikes sihtasutuse raamatupidamise arvestusvaldkondades lähtuvad sihtasutused samasugustest arvestuspõhimõtetest nagu äriühingud, kuid on olemas arvestuspõhimõtted spetsiifilistes valdkondades.

Kas vajad abi sihtfinantseerimiste, saadud -ja jagatavate annetuste kajastaminisega raamatupidamises? Soovid ehk teada, kuidas toimub toetuste vahendamine jne.

Raamatupidamise korraldamine on tehtud kohustuseks ühingu juhatusele. Juhatus peab korraldama raamatupidamist nii, et on tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine ühingu finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest. Juhatus võib raamatupidamise korraldamise teenusena sisse osta.

Kuidas kujuneb teenuse hind?

FMJ raamatupidamisteenuse hind sõltub mitmetest teguritest: dokumentide (ostu- ja müügiarvete), pangatehingute, töötajate, põhivara objektide, panga ja kassa kannete ning deklaratsioonide ja teiste aruannete esitamise arvust. 

Võtke ühendust ja me teeme teile personaalse pakkumise!

„Professionaalsed, asjalikud ja eelkõige väga meeldivad inimesed!“

Triinu Teras/ V Spaahotell OÜ

Kiidan Tiinat, ta on väga kaasamõtlev ja ettemõtlev ning alati saan temalt väga kiiresti iga oma küsimuse osas vastuse. Kui ta ei tea, siis ta uurib järele, pakub mulle variante ning mõtleb kaasa – see on SUPER:)

Tiia Laul, Ökokoristus OÜ

„Alati käeulatuses abi. Ja väga kiire abi. Nagu raamatupidamise kiirabi :) Isegi rohkem veel. Nõustab ka uute seaduste valguses, hoiavad end kursis seadusemuudatustega ja jagavad seda infot oma klientidega. Ja isegi mitteklientidega, kui need peaks küsima. Lähedal, sõbralik, professionaalne, kiire.“

Terje Rattur/ Tertur OÜ

Mistahes küsimustele on võimalik saada kiiret ja asjalikku abi ja toetust. On tunda , et oma tegemistes ei ole sa üksi vaid, et Sul on usaldusväärne ja teadlik partner. Maailm ja kogu äritegevus ja elu oleks palju kenam ja kaunim kui kõik teeksid ja suhtuksid oma töösse nii kui teeb seda FMJ.

Mati Loide/ Thermo Consult OÜ

„Väga rõõmsameelsed ja positiivsed ning abivalmid.“

Reinar Halliku Korvpallikool MTÜ

„Korrektne ja usaldusväärne, professionaalne ja väga meeldiv suhtlemises. Mõtleb kaasa, osaleb finantstegevuse planeerimisel.“

Arthur Seppern/ Jõhvi Hooldekodu

„Kättesaadav, professionaalne, alati leiavad lahendusi ja pakkumisi, kaasaegne mõtlemine, mugava tarkvara kasutamine.“

Karina Romanova/ MTÜ TerviseKuld

PARTNERID

Share This