Maksumäärad 2017. aastal

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
 • Maksuvaba tulu on 180 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
 • Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 236 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad).
 • Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 430 eurot (2016. aastal kehtinud 390 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 141,90 eurot kuus.
 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%. Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras.
 • Kogumispensioni makse määr on kas 2%või 3%. Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustust ning aastatel 2014–2017 konkreetsele isikule rakenduva maksemäära saab kontrollida isiku isikukoodi järgi või masspäringuga.
 • Töötasu alammäär on:
  – tunnis  2,78 eurot;
  – täistööajaga töötamise korral 470 eurot kuus (Vabariigi Valitsuse 18.12.2015 määrus nr 139).
 • Lapsepuhkuse päevamäär on 2017. aastal 22,20 eurot.

Allikas: Maksu- ja tolliamet, Sotsiaalkindlustusamet

Sarnased postitused